logo

Statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO QUANTITATIVE FINANCE

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona jest przez Roberta Florczykowskiego, Piotra Piszczka oraz Michała Zalewskiego zwanych dalej „Fundatorami” na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 587/2012 sporządzonego przed asesorem notarialnym Sabiną Korona-Rudzką, zastępcą notariusz Luizy Kwaśnieckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowowiejskiej nr 5 lok. 13 w Warszawie.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele i zasady działania
§ 5

 1. Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej oraz oświatowej, prowadzonej na rzecz rozwoju dziedzin metod ilościowych, inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem oraz działalność popierająca utalentowanych studentów i absolwentów uczelni i szkół wyższych interesujących się problematyką metod ilościowych, inżynierii finansowej lub zarządzania ryzykiem.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. działalność informacyjną w zakresie możliwości uczestnictwa w polskich lub zagranicznych konkursach z dziedziny metod ilościowych, inżynierii finansowej lub zarządzania ryzykiem,
  2. działalność informacyjną w zakresie możliwości kształtowania ścieżki rozwoju profesjonalnego w dziedzinach metod ilościowych, inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem,
  3. organizowanie konferencji , sympozjów, odczytów i wykładów,
  4. współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  5. współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  6. organizowanie konkursów w zakresie objętym celami Fundacji,
  7. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Majątek dochodowy fundacji
§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 600 złotych (słownie: sześćset) przekazany przez Fundatorów w częściach: 200 złotych (słownie: dwieście) przez Roberta Florczykowskiego, 200 złotych (słownie: dwieście) przez Piotra Piszczka oraz 200 złotych (słownie: dwieście) przez Michała Zalewskiego, jak też środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację podczas jej działalności.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji od osób prawnych,
  3. odsetek bankowych.
 3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 7

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organy fundacji
§ 8

 1. Organami fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” oraz Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.
 2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa.
 3. Rada składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego Rady.

§ 9

 1. Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, poza zadaniami należącymi do Rady, a w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji (o ile dalsze przepisy statutu nie stanowią inaczej),
  4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji.

§ 10

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O głosowaniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 11

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku rezygnacji członka Zarządu, śmierci lub odwołania uchwałą członków Rady.

 § 12

 1. Do zadań Rady należą:
  1. wytyczanie strategicznych kierunków działalności Fundacji,
  2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
  3. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
  4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa,
  5. powoływanie i odwoływanie Członków Rady, w tym Przewodniczącego.

§ 13

 1. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. O głosowaniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

§ 14

 1. Członkostwo w Radzie ustaje w wyniku rezygnacji członka Rady, śmierci lub odwołania uchwałą pozostałych członków Rady.

§ 15

 1. Decyzję o składzie pierwszego Zarządu podejmują Fundatorzy w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 2. Decyzję o składzie kolejnego Zarządu oraz decyzje o powołaniu nowego członka Zarządu podejmuje Rada w formie uchwały.
 3. Decyzję o składzie pierwszej Rady podejmują Fundatorzy w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 4. Decyzję o składzie kolejnej Rady oraz decyzje o powołaniu nowego członka Rady podejmuje Rada w formie uchwały.

Sposób reprezentacji
§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą być składane jednoosobowo przez dowolnego członka Zarządu.

Zmiana statutu
§ 17

 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada większością 2/3 głosów.

Połączenie z inną fundacją
§ 18

 1. Fundacja może dla efektywnego realizowanie swoich celów połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 3. Decyzja o połączeniu musi zostać zaakceptowana przez Radę w formie uchwały powziętej jednogłośnie.

Likwidacja Fundacji
§ 19

 1. Zarząd może podjąć uchwałę (powziętej jednogłośnie) o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzja o likwidacji musi zostać zaakceptowana przez Radę w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd.